Radovi

Predloženi koncept svakog rada:
·         Naslov rada
·         Ime i prezime autora (titula i mjesto prebivališta)
·         Sažetak rada             
·         Ključni pojmovi
·         Rad

FONT: Times New Roman, veličine 11, jednostruki razmak.

SLIKE U RADU: autorovo vlasništvo i rezolucije minimalno 300dpi ili u vektorskom formatu.

Autor svakog rukopisa koji sadrži slike, mora nam te iste slike poslati implementirane u rukopis, a originale u jednoj datoteci koju će imenovati imenom svojeg članka.

Prihvatljivi formati slikovnih datoteka su EPS, JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF.

FORMULE: pisane u Mathtype-u, Times New Roman, font 10. 

Napomena: radovi koji ne budu prilagođeni navedenim parametrima bit će vraćeni na doradu!

Prijava rada (sažetak) do 1. lipnja 2017. na skup.mdi@gmail.com


Dostava rada do 1. srpnja 2017. na adresu skup.mdi@gmail.com

METODIČKA RADIONICA

 1. CILJEVI I ZADACI RADIONICE:
 2. VRIJEME TRAJANJA RADIONICE: (maksimalno 2 školska sata)
 3. RADIONICA JE NAMIJENJENA : (učiteljima ili nastavnicima ili obima)
 4. POŽELJAN BROJ SUDIONIKA U RADIONICI:
 5. POTREBAN PRIBOR SUDIONIKA: (geometrijski pribor, udžbenik i zbirka zadataka, bilježnica, USB, …)
 6. OPIS RADIONICE: (može u obliku teksta ili natuknica)
Rad za 10. stručno metodički skup

SAŽETAK:
Uz rukopis članka priložiti sažetak na hrvatskom jeziku do 15 redaka, koji upućuje na svrhu rada, teorijsko-metodološka polazišta, glavne rezultate i zaključak članka. 
Sažetak se piše fontom Times New Roman (italic, 10 pt).

Ključne riječi: (Iz sažetka treba navesti do 8 ključnih riječi koje su stručno i/ili znanstveno referentne za obrađivanu temu)

Kako oblikovati tekst članka?
 • Za izlaganje u plenarnom dijelu članak treba biti opsega do jednog autorskog arka (16 stranica).
 • Stranice moraju biti uredno numerirane.
 • Preporučuje se prije slanja članka provjeriti jezičnu ispravnost teksta.
 • Tablice razumne veličine (radi prijeloma, prijelom ide na B5),
 • Tekst članka treba pisati u Microsoft Wordu, font Times New Roman, veličine 11 obostrano poravnato s jednostrukim proredom
 • Na kraju članka treba navesti djela spominjana u referencama i korištenu literaturu (najviše 10 naslova).
Literatura
[1]          Autor(i), Naslov izvora, Izdavač, Mjesto izdanja, Godina izdanja


Prijava rada (sažetak) do 1. lipnja 2017. na skup.mdi@gmail.com

Dostava rada do 1. srpnja 2017. na adresu skup.mdi@gmail.com

Za MDI,
Robert Gortan, član Organizacijskog odbora.
mdistra@gmail.com